fbpx

 

Algemene Voorwaarden 2023 De Broedplaats v.o.f

 

  1. Algemeen

De Broedplaats verzorgt opleidingen, trainingen en programma’s voor beroepsonderwijs op basis van psychosynthese, daarnaast beheert zij een netwerk en organiseert zij evenementen zoals opgenomen op haar website www.broedplaats.academy.

  1. Opleidingen

De Broedplaats organiseert c.q. verstrekt hoogwaardige opleidingen, nascholingen en programma’s. Zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde resultaat te verkrijgen, maar kan het resultaat van haar dienstverlening evenwel niet garanderen.

  1. Aanmelding opleiding en betaling

3.1 Na ontvangst door De Broedplaats van een inschrijfformulier via de website of via de post, is de desbetreffende persoon als deelnemer ingeschreven voor de betreffende opleiding, nascholing of programma en is de deelnemer verplicht het totale lesgeld van de opleiding/nascholing of de totale kosten van het programma te betalen, ongeacht welke betalingsregeling wordt overeengekomen.

3.2 De overeenkomst tussen deelnemer en de Broedplaats komt tot stand na aanmelding zoals in artikel 3.1 omschreven. Dit betreft een bindende afspraak voor de periode van de aangeboden opleiding of workshop.

3.3 De Psychosynthese Opleiding duurt 3 jaar en dient in uiterlijk 4 jaar na eerste aanmelding door deelnemer te worden afgerond om in aanmerking te komen voor een diploma. Deelnemer gaat in het geval van de Psychosynthese Opleiding steeds voor 1 opleidingsjaar een overeenkomst aan met De Broedplaats.

3.4. Indien de verschuldigde opleidingsgelden niet volgens de overeengekomen betalingstermijn zoals vermeld op de factuur worden betaald, is een deelnemer in gebreke en is De Broedplaats gerechtigd, zonder verdere in gebrekestelling, incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met het incasseren van verschuldigde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten – welke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde bedragen – komen voor rekening van de deelnemer. Vanaf de datum van het in gebreke zijn, wordt eveneens de wettelijke rente in rekening gebracht.

Onverlet bovenstaande is De Broedplaats altijd bereid om te trachten gezamenlijk een oplossing te zoeken en om te helpen. Een afwijkende regeling is slechts bindend indien deze schriftelijk door de directie van De Broedplaats is bevestigd.

  1. Tussentijdse beëindiging en annulering van een opleiding of programma door een deelnemer

4.1 Tussentijdse beëindiging van een opleiding of programma door een deelnemer is alleen schriftelijk mogelijk via een e-mail of aangetekende brief aan De Broedplaats, Smaragdweg 2, 3817 GM Amersfoort, met mededeling en reden van opzegging. In dat geval is de Broedplaats niet verplicht tot restitutie van betaalde opleidingsgelden over te gaan. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van de Broedplaats kan worden deelgenomen aan een latere uitvoering van de opleiding.

4.2 Bij annulering door een deelnemer binnen 2 maanden voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.

4.3 Bij annulering door een deelnemer meer dan 2 maanden voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.

4.4 Een deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding voor een bepaalde opleiding. Annulering binnen 14 dagen na aanmelding kan derhalve zonder kosten geschieden.

4.4 Uitzondering op het hierboven gestelde vormen programma’s, workshops en kortdurende opleidingstrajecten tot en met 10 les-/programmadagen. In deze gevallen bestaat na inschrijving geen annulerings- en restitutiemogelijkheid en is het volledige lesgeld verschuldigd. In overleg met de Broedplaats kan de deelnemer overgaan tot vervanging door een ander.

  1. Annulering of uitstel van een opleiding of programma door de Broedplaats

De Broedplaats is gerechtigd de dienstverlening uit te stellen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot welke schadevergoeding dan ook, in het geval er sprake is van een te gering aantal deelnemers, alsmede in het geval dat de samenstelling van de groep van deelnemers, naar inzicht van De Broedplaats afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening.

Bij uitstel langer dan 6 weken heeft de deelnemer recht op restitutie van eventueel overgemaakt lesgeld/kosten van het programma. Bij totale annulering van de opleiding of van het programma wordt eventueel overgemaakt lesgeld teruggestort aan deelnemer.

  1. Kwaliteit van de opleidingen

6.1 De opleidingsgroepen zijn beperkt qua aantal deelnemers en worden begeleid door professionele trainers en vanaf 16 deelnemers ook door een co-trainer. Alle trainers zijn ervaren en ontvangen zelf supervisie over hun begeleidingswerk.

6.2. De Broedplaats behoudt zich het recht voor om opleidingsdata, tijden of plaats te veranderen indien omstandigheden dit noodzakelijk maken.

6.3. Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de Broedplaats en door haar ingehuurde trainers. De gegevens over de deelnemers van een opleiding zullen onder geen beding verstrekt worden aan mensen of bedrijven die niet verbonden zijn aan de Broedplaats of aan derden. De registratie van gegevens vindt plaats overeenkomstig het Privacy Reglement van de Broedplaats.

6.4 Het studiemateriaal is beschermd door auteurs- en/of andere intellectuele/industriële rechten, welke door de trainers en deelnemers onvoorwaardelijk worden erkend.

6.5 De trainers en deelnemers zijn niet gerechtigd cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden over te dragen, af te staan, of ten gebruik(e) te geven. Het copyright op alle verstrekte materialen berust derhalve bij De Broedplaats. De Broedplaats heeft het recht om materialen verkregen uit opdrachten of stages voor onderwijsdoeleinden te gebruiken met in acht neming van bescherming van de privacy van de deelnemer/student.

Het zonder uitdrukkelijk en voorafgaande schriftelijke toestemming van De Broedplaats verveelvoudigen en of verspreiden van de ter beschikking gestelde materialen als genoemd in dit artikel maakt de deelnemer schadeplichtig.

informatie is vertrouwelijk als dit door de deelnemer is aangegeven of als uit de informatie duidelijk is af te leiden dat het over vertrouwelijke informatie gaat.

Studenten en docenten verklaren zich te houden aan de ethische code zoals bepaald door de EFPP.

6.5 De Broedplaats kent een Klachtenprocedure. Deze is voor iedereen te allen tijde in te zien via de website www.broedplaats.academy.

Artikel 7 Afbreken van een opleidingsjaar

7.1. De Broedplaats heeft het recht om, in het belang van de student en met opgave van redenen die de voortgang van de studie belemmeren, een student te adviseren om een opleidingsjaar tussentijds af te breken.

7.2 In geval van ernstige ziekte die het de deelnemer onmogelijk maakt de opleiding/het programma te continueren, kan door de deelnemer restitutie van lesgeld/kosten van het programma worden aangevraagd voor de verdere lessen/programmadagen die niet meer gevolgd kunnen worden. Bij de aanvraag van deze restitutie dienen verklaringen te worden overhandigd van de huisarts, een medisch specialist.

7.3 Als de Broedplaats een deelnemer verzoekt de opleiding of het programma te stoppen ingevolge artikel 7.1, restitueert de Broedplaats aan deelnemer de betaalde opleidingskosten naar rato van het aantal gevolgde lessen/programmadagen.

7.4. Indien een deelnemer verzoekt de opleiding of het programma te stoppen ingevolge artikel 7.2, restitueert de Broedplaats aan deelnemer de betaalde opleidingskosten naar rato van het aantal gevolgde lessen/programmadagen.

Van dit te restitueren bedrag wordt 50% door de Broedplaats ingehouden voor gemaakte kosten.

7.5 Iedere deelnemer aan een opleiding dient ten minste 90% van de lesdagen te volgen. Indien meer dan 10% van de lesdagen verzuimd wordt, behoudt de Broedplaats het recht om desbetreffende persoon niet toe te laten tot de examens of geen diploma te geven of tegen bijbetaling van kosten lessen in te halen. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats bij gemiste lesdagen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

De Broedplaats is niet aansprakelijkheid voor enige vorm van fysiek of mentaal letsel, verlies en diefstal van en schade aan persoonlijke eigendommen van deelnemers of derden.

Artikel 9 Afwijkende bepalingen met betrekking tot het Netwerk

9.1 Deelname aan het Netwerk van de Broedplaats staat open voor mensen met een basis in de Psychosynthese. Dat betekent dat zij minimaal een introductie in de psychosynthese hebben gevolgd zoals de Sprong in Nederland of elders in Europa.

9.2 Deelname aan het Partnerprogramma wordt in overleg bepaald, hierbij is het niet mogelijk om direct concurrerende programma’s of opleidingen aan te bieden via de Agenda van de Broedplaats.

9.3 De overeenkomst tot deelname aan het Netwerk komt direct tot stand na inschrijving via de website. Na inschrijving en betaling ontvangt het netwerklid een bevestiging van zijn/haar abonnement per e-mail.

Abonnementen gaan altijd voor 1 jaar in na aanmelding en vanaf de maand volgend op de dag van inschrijving.

9.4 Een Netwerk lid ontvangt 1 maand voor het aflopen van zijn lidmaatschap een e-mail met een melding hierover en met de mogelijkheid om voor een volgend jaar te betalen.

9.5 Bij tussentijdse opzegging ontvangt een Netwerk lid geen restitutie van reeds betaald gelden.

9.6 Indien een Netwerk lid niet betaalt binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn ontvangt hij hiervan een aanmaning met daarin een redelijke betalingstermijn van 14 dagen. Indien niet binnen deze aanmaningstermijn wordt betaald wordt het aanbod van het betreffende Netwerk lid van de website van De Broedplaats verwijderd.

9.7 De annuleringsregeling of restitutieregelingen zoals genoemd in artikel 4 zijn niet van toepassing op het Netwerk.

9.8 Deelnemers aan het Netwerk zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten/beeld zoals opgenomen op de website van de Broedplaats. Na plaatsing van het materiaal ontvangt deelnemer hiervan eenmalig een controlebericht.

Artikel 10 Bepalingen met betrekking tot evenementen van de agenda van de Broedplaats

10.1 Deelname aan een evenement van De Broedplaats staat open voor iedereen die de Broedplaats een warm hart toedraagt.

10.2 Inschrijven en betalen voor een evenement kan alleen via de website van De Broedplaats tenzij anders vermeld.

10.3 Kosteloos annuleren van een evenement door een deelnemer is niet mogelijk.

10.4 Indien de Broedplaats een evenement moet verplaatsen of annuleren ontvangt een deelnemer, na overleg, de betaalde kosten retour.

10.5 Het is een deelnemer toegestaan om, na overleg met de Broedplaats, zijn/haar ticket aan een ander over te dragen.

Artikel 11

Op alle overeenkomsten met De Broedplaats is het privacyreglement van De Broedplaats van toepassing. Dit is in te zien via de website:>>

11.1 Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor De Broedplaats, haar medewerkers en de docenten.

Artikel 12

Voor de uitleg van deze overeenkomst wordt domicilie gekozen te Amersfoort. Te allen tijden is het Nederlands Recht van toepassing.